Ιστορικό

Ο Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π. ιδρύθηκε το 2009 ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και ΙΙ, νυν Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. αντίστοιχα.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
  2. Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η συνεργασία με άλλους συλλόγους ή φορείς για την υπεράσπιση των στόχων του Συλλόγου.
  3. Η διαμόρφωση και η προβολή θέσεων σε ζητήματα που αφορούν τα μέλη του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών των διαφόρων Τμημάτων και Σχολών του Π.Α. και γενικότερα σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  4. Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για τη διασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δημοκρατίας.
  5. Η συνεχής προσπάθεια για την προαγωγή των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών του με την παράλληλη εξύψωση του επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου αυτών.
  6. Η συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτιστικού, κοινωνικού και μορφωτικού έργου του Π.Α.
  7. Η ανάδειξη και υπόδειξη των εκπροσώπων του/των Φορέα/ων που εκπροσωπεί ο Σύλλογος στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα ή επιτροπές (εκτός αν ορίζει διαφορετικά η κείμενη νομοθεσία), σε Β΄θμια και Γ΄θμια Συλλογικά Όργανα ή Οργανώσεις, και γενικότερα όπου από τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται παρόμοια εκπροσώπηση.
  8. Η σύνδεση και συνεργασία με άλλους παρεμφερείς φορείς ή παρεμφερή δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού.
  9. Η πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση γενικά και ειδικά με τη διδασκαλία και εφαρμογή των επί μέρους ειδικοτήτων των διαφόρων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Π.Α.