Νόμοι & ΠΔ

Νόμοι

  • Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α’ 199/21-10-2016). « Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.» (Αφορά την κατάργηση της δυνατότητας των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. βαθμίδας τουλάχιστον Β’  να ενταχθούν μετά από κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ).download
  • Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159/6-9-2016). «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη
    διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.» (Αφορά την δυνατότητα των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. βαθμίδας τουλάχιστον Β’  να ενταχθούν μετά από κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ).download
  • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011). «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν. 4386/2016, (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-16)).download
  • Ν. 4093/2002 (ΦΕΚ Α’ 222/12-12-2012). «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Αφορά το νέο μισθολόγιο των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.). download
  • Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α’ 218/23-10-1997). «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – T.E.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Αφορά το ωράριο των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. σε συνδυασμό με τον 4386/2016). download

Προεδρικά διατάγματα

  • Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ Α’ 189/29-9-2009). «Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης» download
  • Π.Δ. 118/2002(ΦΕΚ Α’ 99/1-5-2002). «Βαθμολογική και Μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ» download