Σχέδιο κανονιστικής απόφασης μεταδιδακτορικής άδειας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σχέδιο κανονιστικής απόφασης σχετικά τη μεταδιδακτορική άδεια των μελών ΕΕΠ/ΕΔΙΠ το οποίο θα προτείνουμε στη Διοίκηση του Ιδρύματος για την εφαρμογή σχετικής διάταξης του Ν. 4386/2016. Το εν λόγω σχέδιο της απόφασης βασίσθηκε τόσο στην ισχύουσα νομοθεσία όσο και σε παρόμοια απόφαση που έχει εκδοθεί για τα μέλη ΔΕΠ (04/29.01.2015 απόφαση της Συγκλήτου, Θέμα 7.12 «Διαδικασία χορήγησης επιστημονικής άδειας).

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται τα σχόλια σας αποκλειστικά μέσω της υποβολής σχολίων στο εν λόγω post μέχρι και 31/12/2016 ώστε να προωθηθεί το σχέδιο στις διοικητικές υπηρεσίες για τον απαραίτητο έλεγχο πριν τη Σύγκλητο του Ιανουαρίου.

Δ.Σ. ΣΕΕΔΙΠ Παν. Αιγαίου

  Σχέδιο κανονιστικής απόφασης μεταδιδακτορικής άδειας (30.0 KiB, 18 hits)
You do not have permission to download this file.