Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, την Πέμπτη 16/2/2017 και ώρα 11:00 στις αίθουσες τηλεδιάσκεψης των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για θέματα μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ
Θέμα 2ο : Εξειδίκευση άρθρου 5 της Κανονιστικής Απόφασης που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 83) -Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 4498/30.12.2016, τ. Β’).
Θέμα 3ο: Διάφορα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα), η επαναληπτική θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του ως άνω άρθρου, την ίδια ημέρα και ώρα 12:00.

Για καλύτερη διαχείριση του χρόνου της ΓΣ, στη συζήτηση της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να εκφράσει την γνώμη του και την πρότασή του σχετικά με το θέμα 2 και συγκεκριμένα για τα κριτήρια της περιοδικής αξιολόγησης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ βαθμίδας Α’ ανά πενταετία. Τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου μπορείτε να τη δείτε εδώ.